Πρακτική 'Ασκηση

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης  των σπουδαστών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος που παρακολουθούν.


Δικαίωμα, διάρκεια και χώροι πρακτικής άσκησης

 • Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών δηλαδή από το 8ο εξάμηνο και εφ’ όσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και όλα τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος - πλήν ενός.

 • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς επίσης σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo.

 • Ο σπουδαστής που έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πρακτική του άσκηση, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί.

 • Εάν η θέση αφορά στον Ιδιωτικό τομέα τότε δηλώνει την Εταιρεία επισυνάπτοντας στην αίτηση και βεβαίωση της εταιρείας ότι τον δέχεται να ασκηθεί πρακτικά.

 • Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους.

 • Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα σπουδαστή.

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών

 Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν.1351/83 για την «εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 174/85. την Κ.Υ.Α.αρ. Ε5/1797/20-3-86(Φ.Ε.Κ.183 τ.Β΄/14-4-86), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αρ. Ε5/4825/16-6-86(Φ.Ε.Κ.453 τ.Β/16-6-86), την Κ.Υ.Α. αρ. 2025805/2917/0022/30-4-93 (Φ.Ε.Κ 307 τ.Β΄/30-4-93), το αρ. 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995(Φ.Ε.Κ 156 τ.Α΄/31-7-95) η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκούμενων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καταβάλλεται ακέραια και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους. Οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα ούτε επίδομα κανονικής άδειας.

 

Α) Ιδιωτικός τομέας(ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δημοσίου - Ο.Τ.Α.)

 

Για τον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται με βάση τα παραπάνω στο 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Για παράδειγμα για το 2008 (Σεπτέμβριος) το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 31,32€. Έτσι έχουμε 31,32€×80%=25,06€/ημέρα,δηλαδή το μήνα 25,06€×25 ημέρες=626,00€.Ο εργοδότης καταβάλλει το παραπάνω ποσό στον σπουδαστή ως μηνιαία αποζημίωση.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης δικαιούται επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. το 50% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τον σπουδαστή καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όπως προκύπτει από το παραπάνω παράδειγμα ο εργοδότης καταβάλλει 626,00€/μήνα και επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. το 50% δηλαδή 313,00€/μήνα.

Β)Δημόσιος τομέας (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α.)
Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι θεσμοθετημένες με υπουργικές αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08€.

 

Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση

 

 

Όπως προκύπτει από το αρ.10 παρ.1,2 του του Ν. 2217/94(Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄),από την Υ.Α.Ε5/1303/10-4-86 (Φ.Ε.Κ.168 τ.Β΄10-4-86), την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./21-12-94, την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./14-7-99,στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α.και να ενημερώνεται κάθε έτος για αυτήν την αλλαγή.

Για το έτος 2008 (από 1/10/2008 έως 31/12/2008 ) το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης Α.Κ. είναι 40,45 €, έτσι η ασφαλιστική εισφορά είναι 40,45 €×25 ημέρες × 1 % = 10,11 €/μήνα.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκουμένων

 

1.Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε(5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες του καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του τμήματος.

2.Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης .

3.Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

4.Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας της σχολής στο τμήμα του Τ.Ε.Ι. που είναι γραμμένος:

α)Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.

β)Κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λ.π.)που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκουμένου κατά την πρακτική άσκηση.

5.Για τους εργαζόμενους σπουδαστές που θέλουν να κάνουν την πρακτική άσκηση στην υπηρεσία ή επιχείρηση που υπηρετούν, υποχρεούται ο εργοδότης να τους τοποθετήσει στο ανάλογο τμήμα ή θέση ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης δικαιούται επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. το 50% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τον σπουδαστή.

Έξι μήνες μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου της επιχείρησης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση Τ.Ε.Ι. για τον χρόνο της άσκησης του σπουδαστή.
 • Αντίγραφο της ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης που υπογράφεται από τη σχολή, τον εργοδότη και τον σπουδαστή.
 • Βεβαίωση της σχολής ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος των σπουδών του και πραγματοποιεί την εξάμηνη πρακτική άσκηση για τη λήψη του πτυχίου του.
 • Συμπλήρωση έντυπης υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη που διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ.
 • Επίδειξη του βιβλίου αγοράς ενσήμων του εργοδότη.

 

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by