Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Φοιτητή ERASMUS

Η ιδιότητα του «Φοιτητή Erasmus» δίδεται στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας Erasmus και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το πανεπιστήμιο τους, προκειμένου να διεξάγουν στο εξωτερικό, περίοδο Erasmus, είτε με σκοπό τις σπουδές σε επιλέξιμο πανεπιστήμιο εταίρο, είτε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις ή άλλο κατάλληλο οργανισμό για πρακτική άσκηση.

Για τη διεξαγωγή κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, απαιτείται και τα δύο πανεπιστήμια να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ο οποίος χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, το πανεπιστήμιο προέλευσης πρέπει να διαθέτει διευρυμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus ( ο οποίος περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 •  Το πανεπιστήμιο προέλευσης και το πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει διαπανεπιστημιακή σύμβαση.
 • Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν με τον φοιτητή Erasmus, πριν την αναχώρησή του, Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που θα συγκεντρωθούν μετά το πέρας της περιόδου.
 • Ο φοιτητής Erasmus δεν καταβάλλει στο πανεπιστήμιο υποδοχής δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες κατά την περίοδο σπουδών Erasmus.
 • Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο προέλευσης για τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας Erasmus, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής.
 • Κατά τη λήξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, χορηγείται αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα/έργο που πραγματοποιήθηκαν, υπογεγραμμένη από το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής. Η αναλυτική βαθμολογία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καθώς και τις μονάδες και τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτκή άσκηση δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών, η εν λόγω περίοδος καταγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος- Diploma Supplement.
 • Ο φοιτητής Erasmus τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης από το πανεπιστήμιο υποδοχής με τους φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής.
 • Ο φοιτητής Erasmus έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
 • Κατά την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή δάνεια που έχουν χορηγηθεί στον φοιτητή Erasmus από τη χώρα προέλευσης εξακολουθούν να ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus που έχει συνάψει με το πανεπιστήμιο προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα.
 • Ο φοιτητής Erasmus θα διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών/πρακτικής Άσκησης αποτελούν αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του [πανεπιστημίου προέλευσης και του πανεπιστημίου υποδοχής αμέσως μόλις πραγματοποιηθούν.
 • Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας περιόδου σπουδών/τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση στο πανεπιστήμιο/επιχείρηση υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης. Επιπλέον, Ο φοιτητής Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του πανεπιστημίου/επιχείρησης υποδοχής. Κατά την επιστροφή του θα συντάξει έκθεση σχετικά με την περίοδο σπουδών Erasmus /τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση και θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία, εάν τούτο απαιτηθεί από το πανεπιστήμιο προέλευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εθνική Μονάδα.

 

(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) –Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση) -www.iky.gr

e-mail: Erasmus@iky.gr.

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by