Μεταπτυχιακό

  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών, αφού η Αγορά Εργασίας έχει γίνει πραγματικά ανταγωνιστική και ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών επιθυμεί ή και απαιτεί την κατοχή ενός Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών ως τυπική απόδειξη εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων. Με τον όρο «Μεταπτυχιακές Σπουδές» εννοούνται προγράμματα εξειδίκευσης ή μετεκπαίδευσης των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει.

Η συνέχιση των σπουδών αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαγγελματική σταδιοδρομία και γι’ αυτό είναι αναγκαίο οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι να κάνουν μια σωστή επιλογή μεταξύ ποικίλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ώστε το επιλεγμένο πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στο επίπεδο γνώσεων, τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους προσδοκίες.

ΠΜΣ, Συμπράξεις ΤΕΙ - Πανεπιστημίων Εσωτερικού

Γενικές Πληροφορίες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η επιλογή ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση καθώς τα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολλά και η ποικιλία θεμάτων σε όλες τις επιστήμες είναι τεράστια. Γι αυτό και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν

 • είναι διατεθειμένος να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο και κόπο για την περάτωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος
 • οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται άμεσα με τους επαγγελματικούς του στόχους και την σταδιοδρομία που επιδιώκει
 • η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκτήσει αν δεν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές είναι πιο σημαντική για την εργασία που επιθυμεί.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα διακρίνονται σε:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης , οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 • Διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  Κύρια Κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
 • Γενικός Βαθμός και Συνάφεια Πτυχίου
 • Βαθμολογία στα Προπτυχιακά Μαθήματα που είναι σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Επίδοση σε διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται το προπτυχιακό Επίπεδο
 • Ερευνητική Δραστηριότητα Υποψηφίου

Μεταπτυχιακά πλήρους ή μερικής παρακολούθησης;

Στα μεταπτυχιακά Πλήρους Φοίτησης (Full Time) ο φοιτητής σπουδάζει ουσιαστικά εντατικά (συχνή επαφή, τουλάχιστον 30 ώρες το μήνα ) , η πρωινή εργασία δεν είναι εύκολη γι αυτό και απευθύνονται κυρίως σε άτομα που δεν εργάζονται. Στα μεταπτυχιακά Μερικής Φοίτησης (Part Time) ο φοιτητής σπουδάζει λιγότερο εντατικά (ότι τόσο συχνή επαφή, λιγότερο από 15 ώρες το μήνα κατά μέσο όρο) γι αυτό και προτιμούνται από άτομα που συνδυάζουν εργασία και φοίτηση.

Διάφοροι χρήσιμοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την καταλληλότερη επιλογή Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

 • η δομή και η ερευνητική εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • οι τομείς στους οποίους εξειδικεύονται οι καθηγητές του τμήματος που ενδιαφέρει τον υποψήφιο.
 • η ύπαρξη επαρκούς εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου.
 • η δυνατότητα αξιοποίησης της μεταπτυχιακής ειδίκευσης στον εργασιακό χώρο που ενδιαφέρει τον υποψήφιο.
 • ενημέρωση για το κόστος των διδάκτρων και τα έξοδα διαβίωσης, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την πόλη , χώρα, την τοποθεσία του πανεπιστημίου και την κατεύθυνση των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • οι υποτροφίες που χορηγούνται σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • η δυνατότητα απασχόλησης εντός και εκτός πανεπιστημίου.
 • οι προϋποθέσεις εισαγωγής σ’ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 • ο βαθμός ζήτησης του προγράμματος που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • ποια είναι τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής υποψηφίων.
 • ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού στις υποψηφιότητες για κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • πληροφορίες για την χώρα ή την πόλη όπου θα πραγματοποιηθούν οι μεταπτυχιακές σπουδές, την πολιτιστική ζωή, τις τοπικές συνήθειες, τις δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, τις προσφερόμενες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των φοιτητών, τη στέγαση, την ιατρική ασφάλιση κ.λ.π.


Προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα διεξαγωγής του προγράμματος, αλλά και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών.

Συνήθως απαιτούνται τα παρακάτω:

 •  Αίτηση στο τμήμα.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.
 • Συστατικές επιστολές (Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας , σε περιπτώσεις που στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ή σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα.

Οι σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι μονόδρομος. Χιλιάδες πτυχιούχοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητες που υπάρχουν μόνο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στρέφονται αναγκαστικά σε αυτά, καθώς δεν τους δίνεται η δυνατότητα να τις πραγματοποιήσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Η επιλογή δεν είναι εύκολη υπόθεση λόγω της ποικιλίας ιδρυμάτων και θεμάτων και θα πρέπει να εξεταστούν διάφοροι παράμετροι όπως: τα προγράμματα σπουδών, η αναγνώριση του πτυχίου από το κράτος και από την αγορά εργασίας, το κόστος, οι υποδομές, οι βιβλιοθήκες, η βοήθεια.

Σημαντικοί Θετικοί Παράγοντες για την πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό είναι:

 • Μεγάλη ποικιλία Προγραμμάτων.
 • Επαφή με άλλη κουλτούρα .
 • Επαφή με ξένους καθηγητές.
 • Καλύτερη γνώση της ξένης γλώσσας
 • Απόκτηση αξιόλογων εμπειριών και γνώσεων σε θέματα εκπαίδευσης και κοινωνικού περίγυρου.
 • Δημιουργία νέων επαφών
 • Ανεξαρτησία
 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης μέσω της μεγαλύτερης ευρύτητας πνεύματος και γνώσεων
 • Πιθανό κριτήριο πρόσληψης για διάφορες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (ανάλογα και με το επίπεδο και το όνομα του Πανεπιστημίου)

Τίτλοι Σπουδών που χορηγούνται από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

 • Diploma. Αποτελεί πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 9 μηνών και απευθύνεται σε υποψήφιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μάστερ ή επιθυμούν ένα λιγότερο εντατικό πρόγραμμα. Είναι συνήθως ο τίτλος που αποκτάει εκείνος που αποτυγχάνει να πάρει το μάστερ.
 • Postgraduate Certificate. Αποτελεί ανεξάρτητο τίτλο σπουδών (μεταπτυχιακού επιπέδου) και είναι μια βαθμίδα κατώτερο του Diploma.
 • Master. Στο πρόγραμμα αυτό απαιτούνται σπουδές διάρκειας 9-12 μηνών. (περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις και υποβολή εργασίας).

Βασικές διακρίσεις του Master είναι :
MA: Master of Arts
MSc: Master of Science
MBA: Master of Business Administration
LLM: Master of Laws
MPhil: Master of Philosophy
Med: Master in Education
MRes: Master of Research

 •   Doctor of Philosophy: D. Phil ή Ph.D). Το διδακτορικό χορηγείται έπειτα από έρευνα που κάνει ο φοιτητής , διάρκειας συνήθως 3-5 ετών.

DBA: Doctor oh Business Administration

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Οι πιο γνωστές εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας είναι:
o
IELTS
o
TOEFL
o
GMAT
o CAE – Cambridge Certificate of Advanced English
o CPE – Cambridge Certificate Proficiency in English

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα :
www.britishcouncil.gr
Πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
www.postgrad.hobsons.com

www.prospects.ac.u

www.mba.org.uk

 

Τρέχον Μεταπτυχίακα Στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτίκη του Τουρισμού", του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο, ακαδημ. 2009 - 2010. Πρσκληση - Αίτηση

Ενδεικτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ελλάδα - Αγγλία. Πατήστε εδώ

Πίνακας εγκεκριμένων Π.Μ.Σ. των ΤΕΙ με Εξωτερικο. Πατήστε εδώ

ΠΜΣ, Συμπράξεις ΤΕΙ - Πανεπιστημίων Εσωτερικού.
Πατήστε εδώ

 

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by